V Gminny Konkurs Matematyczny 2016Dnia 13.04.2016 roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy    w Szczodrkowicach V Gminny Konkurs Matematyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skała Pana Tadeusza Durłaka. Konkurs, jak co roku przygotowała nauczycielki tej szkoły – Anna Walczak-Panna. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi. Do konkursu przystąpili uczniowie klasy IV, V oraz VI z 5 szkół podstawowych gminy Skała. Finaliści etapu szkolnego zmagali się z zadaniami o różnym stopniu trudności, rozwiązując test mogli zdobyć maksymalnie 30 punktów. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań. Laureaci otrzymali puchary oraz medale, pamiątkowe dyplomy, książki i gry planszowe. Pozostali uczestnicy również zostali nagrodzeni dyplomami oraz słodkim poczęstunkiem. Fundatorem pucharów oraz medali był Urząd Miasta i Gminy Skała.
 Laureatami zostali:
I miejsce – Bartosz Jurkowski ( SP im. H Sienkiewicza w Cianowicach )
II miejsce –  Oskar Mozdyniewicz ( SP im. W. Łokietka w Skale )
III miejsce – Filip Jabłoński ( SP w Smardzowicach )

 Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 
 V GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA
PANA TADEUSZA DURŁAKA
Rok szkolny 2015/2016
Termin konkursu: 13. 04. 2016 r.
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach


CELE KONKURSU
1.              Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
2.              Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.
3.         Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
4.              Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Skała.
5.              Sprawdzenie umiejętności posługiwania się metodami i językiem matematycznym
w nowych sytuacjach i w sytuacjach życia codziennego.
6.              Zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.              Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach.
2.              Przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V oraz VI szkól podstawowych.
3.              Uczestnicy będą indywidualnie  rozwiązywać test składający się z zadań zamkniętych na poziomie swojej klasy.
4.              Konkurs odbędzie się 13.04.2016r. o godzinie 9:30 w siedzibie organizatora.
5.              W konkursie biorą udział uczniowie zgłoszeni przez opiekuna. Szkoła może zgłosić maksymalnie 6 osób: po dwie z każdej z klas IV-VI.
PRZEBIEG KONKURSU
 W czasie konkursu uczestnicy rozwiązują zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, dostosowanym odpowiednio do klasy IV, V, VI. Zadania obejmują zagadnienia z podstawy programowej dla II etapu edukacji. Do każdego zadania podane są odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Uczniowie wpisują swoją odpowiedź na karcie odpowiedzi.  Zwycięży osoba, która zdobędzie największą ilość punktów.
Ø  Przyznane będą: I, II i III miejsce. W przypadku, gdy kilka osób zdobędzie identyczną, ilość punktów, odpowiedzą one na dodatkowe pytania jury konkursu.
Ø  Konkurs trwa 60 minut.
Ø  W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
Ø  Po sprawdzeniu prac Komisja poda wyniki, określając liczbę punktów zdobytą przez każdego z uczestników. Komisja konkursowa decyduje o przydziale miejsc i nagród w dniu konkursu.
Ø  W skład Komisji Konkursowej wchodzą wszyscy nauczyciele przybyli na konkurs.
Ø  Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa i jej decyzja jest ostateczna.
  NAGRODY:
Ø  Laureaci konkursu otrzymują puchary.
Ø  Każdy uczestnik otrzyma indywidualnie pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki.
  Karty zgłoszeń uczestników należy przesłać na adres organizatora do 30. 03. 2016 r.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela p. Anna Walczak - Panna – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach.
Telefon kontaktowy: 12 389 10 84
Fax: 12 389 10 84
e – mail: spszczodrkowice@interia.pl  anw24@poczta.fm
KARTA ZGŁOSZENIA DO V GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Proszę o przesłanie w terminie do 30.03.2016 r. czytelnie zapisanych list uczestników.

Nazwa szkoły……………………………………………………………………..
Szkolny opiekun: ………………………………………………………………….

Klasa IV
1.  …………………………………………
2. ……………………………………

Klasa V
1.  …………………………………………
2. …………………………………………

Klasa VI

1.  …………………………………………
2. …………………………………………

                                                                                     …………………………………
                                                                                     Pieczątka i podpis dyrektora szkoły